Available courses

คณิตศาสตร์ ป.1
ascharaporn kaewjan

คณิตศาสตร์ ป.1

ศึกษา   ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกทักษะการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้

          จำนวนนับ  1  ถึง  100  และ  0   การบอกจำนวน  การอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวนชื่อหลัก   ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก   การเขียนในรูปกระจาย   การเปรียบเทียบจำนวน  การใช้เครื่องหมาย =  ≠ > < การเรียงลำดับจำนวน การนับเพิ่มทีละ1 และทีละ 2 การนับลดทีละ1

          การบวก   การลบ   และโจทย์ปัญหา    การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน  100  การลบ

จำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน  100   การบวก  ลบระคน  โจทย์ปัญหา                  

          การวัดความยาว    การวัดความยาว   ความสูง  และระยะทางโดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  การแก้ปัญหา

          การชั่ง    การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน   การแก้ปัญหา

          การตวง   การตวงโดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน   การแก้ปัญหา

              เวลา    ช่วงเวลาในแต่ละวัน   จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์   ชื่อเดือนในหนึ่งปี  และจำนวนวันในแต่ละเดือน   การแก้ปัญหา

          การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต    การจัดกลุ่มรูปเรขาคณิต

          แบบรูปและความสัมพันธ์   แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มทีละ  1  และทีละ  2  แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1  แบบรูปของเรขาคณิตและรูปอื่นๆ  ที่สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างหรือขนาด  หรือสี

โดยใช้ความรู้   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม   รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา  ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ    และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร    การสื่อความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน  สามารถเชื่อมโยงความรู้    หลักการ   กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ   และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์    

เห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ    มีความรอบคอบ   มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

ตัวชี้วัด  ค  1.1 ป.1/1 , ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5

ค  1.2 ป.1/1

ค  2.1 ป.1/1,  ป.1/2,

ค  2.2 ป.1/1

ค  3.1 ป.1/1

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด


คณิตศาสตร์ ป.2
ascharaporn kaewjan

คณิตศาสตร์ ป.2

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำานวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ 

     การอ่าน และการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 จำานวนคู่ จำานวนคี่ หลัก ค่าของเลขโดด ในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและการเรียงลำดับ จำนวน  การบวกและการลบจำนวน  ความหมายของการคูณและการหาร การหาผลคูณ การหาผลหาร และเศษ ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน และโจทย์ปัญหา 

     แบบรูปของจำนวนทเี่พิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิต และรูปอื่น ๆ 

     การวัดและการเปรียบเทียบความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร  การวัดและการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขีด การวัดและเปรียบเทียบ ปริมาตรและความจุเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ เกี่ยวกับความยาว  น้ำาหนัก  ปริมาตรและความจุ  

     การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาที (ช่วง 5 นาที) การบอกระยะเวลาและการเปรียบเทียบ ระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นนาที การอ่านปฎิทิน โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา  

     การจำแนกและบอกลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม วงกลม และวงรี การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ โดยใช้แบบของรูป  

     การใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพ เมื่อกำาหนดรูป 1 รูป แทน 2 หน่วย 5 หน่วย หรือ 10 หน่วย ในการหาคำาตอบของโจทย์ปัญหา  

     การจัดประสบการณ์หรือการสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฎิบัติจริง ทดลอง สรปุ รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ และทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตผุล การสื่อสาร และการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการ ที่ไดไ้ปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติ ที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และเชื่อมั่นในตนเอง

การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ ต้องการวัด

รหัสตัวชี้วัด  ค 1.1 ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6,  ป.2/7,  ป.2/8 

               ค 2.1 ป.2/1,  ป.2/2,  ป.2/3,  ป.2/4,  ป.2/5,  ป.2/6 

               ค 2.2 ป.2/1 

               ค 3.1 ป.2/1  

รวมทั้งหมด 16  ตัวชี้วัด


คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4
hataiporn toonkaew

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4

ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในเนื้อหาต่อไปนี้

     การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนที่มากกว่า100,000  หลัก  ค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวน ค่าประมาณของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมาย ≈ การบวกและการลบจำนวนที่มากกว่า 100,000 

     การคูณและการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน  การประมาณผลลัพธ์ของการบวก การลบ การคูณ  การหาร การแก้โจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมทั้งหาคำตอบ แบบรูปของจำนวนที่เกิดจาก การคูณ การหารด้วยจำนวนเดียวกัน

     เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนคละและเศษเกิน  เศษส่วนที่เท่ากัน เศษส่วนอย่างต่ำ และเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับ  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน จำนวนคละ การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน  จำนวนคละ   

     การอ่านและการเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยม และการเขียนตัวเลขแสดงทศนิยมในรูปกระจาย  ทศนิยมที่เท่ากัน  การเปรียบเทียบและ เรียงลำดับทศนิยม การบวก การลบทศนิยม การแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบทศนิยมไม่เกิน  2 ขั้นตอน   

     การบอกระยะเวลาเป็นวินาที นาที ชั่วโมง วัน  สัปดาห์ เดือน ปี  การเปรียบเทียบระยะเวลาโดยใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเวลา  การอ่านตารางเวลา การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลา 

     ระนาบ จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์แสดงเส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม ส่วนประกอบของมุม  การเรียกชื่อมุม สัญลักษณ์แสดงมุม ชนิดของมุม การวัดขนาดของมุม โดยใช้โพรแทรกเตอร์ การสร้างมุมเมื่อกำหนดขนาด  ของมุม  

     ชนิดและสมบัติของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก   ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

     การอ่านและการเขียนแผนภูมิแท่ง (ไม่รวมการย่นระยะ) การอ่านตารางสองทาง  โดยจัดประสบการณ์หรือ สร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติจริง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดคำานวณ  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ปัญหา  การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ สามารถทำางานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเองรวมทั้งตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  

การวัดและประเมินผล  เน้นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย   โดยให้สอดคล้องกับบริบท และเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   

รหัสตัวชี้วัด  ค 1.1    ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3,  ป.4/4,  ป.4/5, ป4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9  ป.4/10, ป.4/11  ป.4/12,                                  ป.4/13,  ป.4/14,  ป.4/15, ป4/16 

               ค 2.1   ป.4/1,  ป.4/2,  ป.4/3

               ค 2.2   ป.4/1,  ป.4/2 

               ค 3.1   ป.4/1 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด